Adecco Poland sp. z o.o., (dalej: „Spółka") jest wyłącznym udziałowcem następujących podmiotów: Adecco Staffing sp. z o.o., Adecco Consulting sp. z o.o., wszystkie z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa. Każdy z wyżej wymienionych podmiotów oraz Spółka jest odrębnym Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator"). Niniejsza Informacja odnosi się do każdego z Administratorów.

1) Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@adecco.com , pisemnie na adres siedziby Administratora lub któregokolwiek z oddziałów Adecco (lista dostępna jest pod adresem : https://www.adecco.pl/pl-pl/locations ).

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, tj. w przypadku związanym z ratowaniem zdrowia lub życia, osoby która wskazała Panią / Pana jako osobe kontaktową.

4) Pani/Pana dane osobowe które przetwarzamy to podstawowe dane kontaktowe, czyli imię, nazwisko oraz numer telefonu.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku pracy osoby, która Panią/Pana wskazała jako osobę kontaktową. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych wynikające z przyczyny wskazanej w pkt 2 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.