Polityka Prywatności

Adecco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Europejski 2, (00-844), Warszawa (dalej „Adecco”, „My” lub „Nas/ Nam/ Nami”) dokłada wszelkich starań, aby chronić i szanować Państwa prywatność.

Niniejsza Polityka (wraz z innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie) opisuje, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jaki sposób są one przetwarzane.

Poniższy spis treści pomoże Państwu przejść bezpośrednio do części, która Państwa interesuje.

 • Będziemy zbierać dane osobowe na temat korzystania przez Państwa z Naszej strony internetowej, w tym w szczególności informacje dotyczące ruchu w serwisie, informacje o lokalizacji, dane dzienników logowania, treści ankiet i formularzy kontaktowych oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, z których Państwo korzystają. Wykorzystamy te dane, aby Państwa kolejna wizyta na naszej stronie internetowej była łatwiejsza i przyjemniejsza. W oparciu o lokalizację, z której Państwo korzystają ze strony internetowej, będziemy też mogli zasugerować użyteczną treść.
 • Będziemy zbierać wszelkie informacje, które nam Państwo przekażą, korzystając z naszych formularzy kontaktowych(np. „Kontakt”, „Wyślij wiadomość”, lub „Skontaktuj się z nami w sprawie pracy”). Przekazanie Państwa danych osobowych za pośrednictwem naszych formularzy nie jest wymogiem ustawowym ani umownym; jednakże pragniemy zauważyć, że pola oznaczone gwiazdką (*) są polami koniecznymi aby obsługiwać Państwa zgłoszenie. Inne dane lub dane osobowe, którymi się Państwo z nami dzielą w trakcie wypełniania naszych formularzy kontaktowych, są przekazywane według Państwa wyłącznego uznania. Jeżeli skontaktują się Państwo z Nami, zachowamy zapis takiej korespondencji.
 • Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do wysyłania materiałów marketingowych poprzez pocztę elektroniczną, jeśli uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę, korzystając z właściwego formularza kontaktowego. W dowolnym czasie mogą Państwo zmienić swoją decyzję co do wysyłanej w przyszłości komunikacji marketingowej.
 • Możemy także przechowywać pliki cookies (ciasteczka) zgodnie ze szczegółowymi zapisami w naszej Polityce Ciasteczek

Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • aby jak najlepiej dostosować treść i zasoby zgodnie z Państwa preferencjami;
 • aby odpowiedzieć na Państwa prośbę lub pytania, kiedy się Państwo z Nami kontaktują;
 • aby wysyłać Państwu inne informacje - takie jak np. nadchodzące wydarzenia Adecco lub newslettery, które mogą być dla Państwa interesujące;
 • aby pomóc nam tworzyć, publikować i ulepszać treść, odpowiadającą Państwa potrzebom;
 • aby zapewnić, że treść przekazywana za pośrednictwem strony internetowej jest przedstawiana w sposób możliwie najefektywniejszy dla Państwa i Państwa urządzenia;
 • aby umożliwić Państwu skorzystanie z interaktywności naszej strony internetowej;
 • aby dalej rozwijać i ulepszać stronę internetową oraz systemy;

Wykorzystywanie przez nas Państwa danych zgodnie z powyższym opisem jest dozwolone na mocy właściwych przepisów o ochronie danych, ponieważ jest ono:

 • niezbędne dla naszych zgodnych z prawem uzasadnionych interesów w celu osiągnięcia wyznaczonych powyżej celów; jednak w żadnym przypadku nie będą one ważniejsze od Państwa interesów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • wymagane w przypadkach dopuszczonych prawnie , takich jak ujawnienie władzom, organom nadzoru lub organom państwa;
 • niezbędne - w niektórych przypadkach - do wykonania zadań w interesie publicznym a w przypadkach gdy wykorzystujemy szczególne kategorie danych osobowych - do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych lub tam, gdzie przetwarzanie dotyczy danych osobowych ujawnianych w domenie publicznej;
 • w ograniczonym zakresie , przetwarzane za Państwa zgodą, którą każdorazowo pozyskujemy, np. w sytuacji, gdy zgadzają się Państwo na otrzymywanie informacji marketingowych i wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W żadnym przypadku nie podejmujemy decyzji opierając się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby istotnie wpłynąć na Państwa sytuację np. poprzez wskazanie Państwu właściwej oferty pracy, w wyniku której uzyskają Państwo zatrudnienie, albo wskazaniu, że brak jest dopasowanych ofert.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres wymagany do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych. Zależnie od celu przetwarzania Państwa danych osobowych, okresy te przykładowo wynoszą:

 • 2 lata od daty ostatniej przesłanej aplikacji na ofertę zamieszczoną przez Adecco, w przypadku gdy jesteście Państwo Kandydatami;
 • 3 lata w związku z możliwością dochodzenia roszczeń pracowniczych;
 • 10 bądź 50 lat, zależnie od roku w którym byli Państwo zatrudnieni, gdy jesteście Państwo Pracownikami;
 • 3 lata w związku z możliwością dochodzenia roszczeń, gdy jesteście Państwo Klientami, Współpracownikami, bądź osobami zatrudnionymi przez wymienione grupy podmiotów;

Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają , (i) konieczność osiągnięcia danego celu, (ii) konieczność realizacji naszych usług dla Państwa (iii) okres na jaki udzielili Państwo zgody, lub (iv) przepisy prawa.

Aby usprawnić przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych oraz dostarczyć właściwe treści i/lub zasoby, ujawniamy Państwa dane podmiotom trzecim. Jednakże ujawnienie to ma miejsce wyłącznie w następujących okolicznościach i następującym kategoriom podmiotów:

 • Dostawcom, wykonawcom: okresowo możemy współpracować z innymi spółkami lub osobami w celu świadczenia naszych usług. Przykłady obejmują hosting lub utrzymywanie treści Strony internetowej, lub świadczenie określonych usług z wykorzystaniem Strony internetowej, świadczenie usług marketingowych. Dostawcy ci mają siedziby co do zasady w Polsce lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tacy odbiorcy mają jedynie dostęp do Państwa danych osobowych zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem celem wykonywania przez nich swoich obowiązków i nie wolno im wykorzystywać takich danych osobowych w innych celach. Odbiorcy ci będą podlegać również obowiązkom poufności wynikającej z umów;
 • Innym podmiotom należącym do Grupy Adecco (np. wszelkim spółkom bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym przez Adecco). Lista spółek Grupy Adecco można znaleźć tutaj, tak abyśmy mogli Państwa lepiej obsługiwać, czy też lepiej odpowiedzieć na Państwa potrzeby (np. gdy korzystają Państwo z formularzy kontaktowych);
 • Organom państwa, nadzoru lub organom ścigania;

Gromadzimy dane o Państwa komputerze, w tym także (jeśli informacja jest dostępna) o adresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki dla celów administracji. Są to dane statystyczne i nie identyfikują one Państwa ani żadnej innej osoby.

Z tego samego powodu możemy pozyskiwać ogólne dane o korzystaniu z Internetu poprzez wykorzystanie plików cookies (ciasteczek), które są zapisywane na Państwa urządzeniu. Pliki cookies pomagają nam ulepszyć Stronę internetową i dostarczać lepszą i bardziej spersonalizowana treść. Aby uzyskać więcej informacji o stosowaniu przez nas plików cookies na stronie internetowej, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ciasteczek..

Jeżeli korzystają Państwo z komputera wspólnie z innymi osobami, to zalecamy, aby nie wybierać opcji „Zapamiętaj moje dane” w sytuacji, gdy ta opcja jest proponowana przez Stronę internetową.

Jak wyjaśniliśmy w akapicie „Dzielenie się z podmiotami trzecimi”, dzielimy się Państwa danymi osobowymi z następującymi grupami podmiotów:

 • Dostawcy, wykonawcy: tam, gdzie korzystamy z usług dostawcy, wykonawcy Państwa dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Państwa dane osobowe podlegają należytej ochronie;
 • Pozostałe spółki w ramach Grupy Adecco: podpisaliśmy porozumienie w Grupie Adecco celem zapewnienia, że Państwa dane osobowe będą objęte odpowiednim poziomem ochrony;

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

Państwa dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku innych państwach znajdujących się poza Polską. Będziemy przekazywać Państwa dane jedynie do tych państw, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, wymagany właściwymi przepisami prawa lub tam, gdzie Grupa Adecco wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia celem zachowania prywatności Państwa danych. Kraje te obejmują obszar EOG oraz Stany Zjednoczone.

Mimo że robimy co w naszej mocy, aby chronić Państwa dane osobowe, powinni Państwo mieć świadomość, że przekazywanie danych osobowych przez Internet nie jest w pełni bezpieczne i że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezwarunkowego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych przez Stronę internetową lub do podmiotu trzeciego; z tego powodu wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na Państwa własne ryzyko. Wykorzystujemy procedury operacyjne, jak i stosowne techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa celem zapobieżenia nieuprawionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu danych osobowych.

Na mocy przepisów prawa o ochronie danych przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii danych osobowych: Mają Państwo prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane, możecie otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez Nas danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. W niektórych przypadkach możecie Państwo zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii danych.
 • Prawo do poprawy danych osobowych: Jeżeli jesteście Państwo w stanie wykazać, że posiadane przez Nas dane osobowe są nieprawidłowe, możecie poprosić o ich aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych informacji.
 • Prawo do bycia zapomnianym /usunięcia danych: W określonych okolicznościach masz prawo do usunięcia danych. Możesz zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a Adecco oceni, czy Twoja prośba zostanie uwzględniona, ze względu na przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. W przypadku gdy zgodnie z prawem uznamy, że Twoja prośba o usunięcie Twoich danych osobowych jest uzasadniona Adecco usunie te dane bez zbędnej zwłoki.W określonych okolicznościach macie Państwo prawo do usunięcia danych. Możecie Państwo zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a Adecco oceni, czy prośba może zostać zrealizowana, uwzględniając przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. W przypadku gdy zgodnie z prawem uznamy, że Państwa prośba o usunięcie danych osobowych jest uzasadniona, Adecco usunie te dane bez zbędnej zwłoki.
 • Prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: W pewnych okolicznościach macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych lub do sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt pod następującym adresem: iodo@adecco.com

W zakresie, w jakim Nasze przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z udzielonej zgody, przysługuje Państwu także prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed przez otrzymaniem informacji o cofnięciu zgody.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi na nasze przetwarzanie danych osobowych do lokalnych organów nadzoru.

Będziemy Państwu wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej jedynie te komunikaty marketingowe, na które wyrazili Państwo zgodę.

Komunikacja biznesowa.Jednakże jeżeli działają Państwo lub reprezentują przedsiębiorstwo, bądź inny podmiot publiczny lub prywatny – przekazujecie nam dane osobowe kontaktując się z nami jako Klient lub Potencjalny Klient. W tym przypadku, przetwarzanie Państwa danych osobowych opieramy o nasz uzasadniony interes, tj. poszerzenie bazy Klientów, oferowanie programów lojalnościowych oraz oferowanie usług obecnych i przyszłych, które mogą Państwa zainteresować.

Zwykle będziemy oferować pole wyboru w formularzach, które wykorzystujemy do zbierania danych osobowych, które muszą Państwo zaznaczyć, jeżeli wyrażają zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych. W sytuacji gdy wysyłamy do Państwa informacje marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą Państwo zrezygnować z ich otrzymywania, klikając funkcje w mailu: „wypisz się” lub „zrezygnuj”. Ponadto mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do cofnięcia zgody w dowolnym czasie, kontaktując się z nami poprzez iodo@adecco.com i podając następujące informacje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy telefonu, informacje marketingowe, z których chcą Państwo zrezygnować.

Warunki niniejszej Polityki mogą się zmieniać co pewien czas. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce, w formie zawiadomień na tej stronie internetowej lub kontaktując się z Państwem za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki są mile widziane i prosimy kierować do Adecco Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Europejskim 2 w Warszawie (00-844) Polska, lub na adres mailowy: iodo@adecco.com

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych uzyskasz pod adresem iodo@adecco.com.

Możesz także skontaktować się z naszym lokalnym specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod następującym adresem iodo@adecco.com


Data aktualizacji: Listopad 2019